Samorządowy program wyborczy
Komunikacja i transport
 • Budowa nowych dróg:
  – połączenie ul. Szpitalnej z ul. Rakoniewskiego,
  – połączenie ul. Dworcowej z ul. Sienkiewicza.
 • Modernizacje dróg:
  – ulice: Sztygarska, Al. Piastów (za wieżowcami), Bojowa, Szkolna, Kościelna, Wolności, boczne Jęczmiennej, Al. Lipowa, Kochanowskiego, Piłsudczyków, Lotników, Dywizjonu 303, Przemysłowa, Wilsona, Rakoniewskiego.
 • Przebudowy skrzyżowań:
  – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalna i Kosmonautów,
  – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Lignozy.
 • Budowa centrów przesiadkowych:
  – Szczygłowice
  – Foch
 • Zwiększenie ilości miejsc postojowych.
Ekologia i środowisko
 • Wsparcie finansowe na zakup ekologicznych źródeł ciepła (walka ze smogiem).
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (Krywałd, Farskie Pola).
 • Termomodernizacja budynków III Kolonii.
 • Realizacja programu „Słoneczna Gmina”.
 • Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
 • Wspieranie przedsięwzięć z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Edukacja
 • Utworzenie nowego przedszkola dla 250 dzieci w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6.
 • Kompleksowa modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2
 • Modernizacja przedszkolnych placów zabaw.
 • Doposażenie placówek oświatowych w nowoczesne pracownie oraz pomoce dydaktyczne.
Sport, kultura, rekreacja
 • Budowa ścieżek rowerowych.
 • Wdrożenie systemu roweru miejskiego.
 • Budowa tężni solankowej na terenie tzw. „Oczka Wodnego”.
 • Utworzenie miejsca spotkań w Parku NOT w Szczygłowicach umożliwiającego organizowanie imprez plenerowych.
 • Budowa placu zabaw oraz stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na skwerze przy ul. Dworcowej.
 • Budowa otwartych stref rekreacji.
 • Dalsza modernizacja obiektów sportowych.
 • Utworzenie programu wsparcia dla utalentowanych mieszkańców miasta.
 • Organizacja atrakcyjnych wydarzeń kulturalno-sportowych.
Pomoc społeczna
 • Rewitalizacja III Kolonii poprzez stworzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
 • Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej przy ulicy 1 Maja na potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach programu „Senior Plus”.
 • Realizacja programów wspierających rodziny, osoby starsze i niepełnosprawne: Rodzina 3+, Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora.
Bezpieczeństwo publiczne
 • Budowa aktywnych przejść dla pieszych.
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego.
 • Przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
Budownictwo mieszkaniowe
 • Współpraca z Międzygminnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego.
 • Przygotowanie terenów przy ul. Rakoniewskiego pod budownictwo mieszkaniowe.
 • Realizacja programu „Mieszkanie Plus”.
 • Rozwój budownictwa wielorodzinnego w rejonie Alei Lipowej.
Atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna miasta
 • Dalsza aktywizacja strefy ekonomicznej w rejonie ul. Szpitalnej.
 • Aktywna polityka podatkowa stymulująca rozwój przedsiębiorstw.
Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na zadania własne gminy