Prezydenta Miasta
Adam Rams

Adam Rams, lat 61 urodzony w Knurowie. Żona Barbara, córka Anna, syn Dawid i kochane wnuczęta.

 

Zawodowo związany był z górnictwem. Swoją pracę w Kopalni “Knurów” zakończył na stanowisku inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wiele lat działał w Solidarności jako specjalista w zakresie ochrony człowieka w procesie pracy. Reprezentował pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, pomagając uzyskać zadośćuczynienie za odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

 

Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. W 1994 roku rozpoczął działalność samorządową jako radny miasta. W 1998 roku wybrany został do Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

W pierwszych bezpośrednich wyborach mieszkańcy Knurowa wybrali Adama Ramsa na funkcję prezydenta miasta, którą pełni do tej pory. Sprawując ten urząd wytyczył kierunki rozwoju Knurowa, które w istotny sposób przeobraziły miasto.

 

Poza pracą zawodową i społeczną pasjonuje się ogrodnictwem.

W trakcie służby wojskowej w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie uzyskał tytuł skoczka spadochronowego. Służba w czerwonych beretach zaszczepiła u niego potrzebę uprawiania rozmaitych sportów.

 

Na 700-lecie Knurowa tj. w 2005 roku przebiegł maraton w Pradze w czasie 4 godz. 10 minut.

Wyróżniony tytułem Samorządowiec Roku 2017.

Drodzy Knurowianie

Przed nami wybory samorządowe. Wybierzemy radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory to święto demokracji, skorzystajmy wszyscy z przysługujących nam praw oddając swój głos na ludzi, których darzymy zaufaniem.

Koniec kadencji to dobry moment, by podsumować mijające cztery lata. Nie sposób oczywiście wymienić wszystkiego, co zostało zrobione, albowiem katalog ustawowych zadań gminy jest bardzo szeroki. Chciałbym jednak wskazać obszary życia naszego miasta najistotniejsze dla wszystkich mieszkańców, a także przedstawić plany na najbliższą przyszłość.

W mijającej kadencji samorządu miasto przeznaczyło wiele milionów złotych na rozwój dzieci i młodzieży tworząc nowoczesny system oświaty, kultury i sportu. Warto zwrócić uwagę na stały rozwój szkół czy budowę nowych boisk. O dobrym kierunku tych działań świadczy duże zainteresowanie mieszkańców nowoczesnym kąpieliskiem „Leśne Zacisze”. Ciekawą ofertę składają miejskie instytucje kultury (knurowskie kino, Sztukateria, Dom Kultury w Szczygłowicach). Ważną usługę publiczną realizują przedszkola i nowo wybudowany żłobek – instytucje pomagające w powrocie rodziców do aktywności zawodowej i wspierające proces edukacji dzieci.

Nowe miejsca pracy

Istotnym obszarem pozytywnych zmian jest uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, która umożliwiła szerokie działania w zakresie infrastruktury, m.in. przebudowę dróg czy rewitalizację budynków III Kolonii. Duże znaczenie ma otwarcie nowych terenów inwestycyjnych, objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, poprzez wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia oraz drogi, która docelowo połączy się z ul. Rakoniewskiego. Uzbrojenie terenów KSSE spowodowało duże zainteresowanie inwestorów z branży Automotive, którzy planują w przyszłym roku wybudować tam zakład pracy i docelowo zatrudnić 300 pracowników. Podobny efekt przyniosły działania w rejonie III Kolonii, gdzie projektowany jest duży zakład pracy, w którym znajdzie zatrudnienie wielu mieszkańców. Knurów jest miastem przyjaznym dla biznesu. Jesteśmy dobrze przygotowani na przyjęcie dużych i małych przedsiębiorców.

Budownictwo mieszkaniowe

Szczególnym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się rozbudowa zasobu lokalowego miasta. Mieszkanie i stała praca są podstawowymi, dla funkcjonowania człowieka i jego rodziny, dobrami, o które państwo i gminy powinny się troszczyć. Oddaliśmy do użytku kolejne mieszkania przy ul. Stefana Batorego, wykonane w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a w planach na najbliższe lata mamy budowę kolejnych bloków w rejonie ulic Pocztowej i Alei Lipowej. Przygotowujemy także obszar za cmentarzem komunalnym przy ul. Rakoniewskiego pod budowę domów jednorodzinnych, a także wielorodzinnych. Chcemy również w rejonie ul. Niepodległości wykorzystać możliwości wynikające z programu rządowego Mieszkanie Plus.

W zakresie służby zdrowia wspólnie z samorządem powiatu gliwickiego przeprowadzono modernizację największej w Knurowie publicznej przychodni lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Komunikacja, infrastruktura drogowa

Ważną sprawą dla wszystkich korzystających z transportu zbiorowego jest jego właściwa organizacja. W tym zakresie planujemy wybudować nowoczesne centra przesiadkowe wykorzystując pozyskane na ten cel środki z Unii Europejskiej. W Szczygłowicach jesteśmy w trakcie realizacji, natomiast podobne zadanie w przyszłym roku zostanie wykonane na „Fochu”.

Przeprowadziliśmy mnóstwo inwestycji drogowych, a na najbliższą przyszłość zaplanowaliśmy budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Kosmonautów, a także w Szczygłowicach przy ulicach Lignozy i Zwycięstwa. Powstaną nowe ścieżki rowerowe. Konieczna jest przebudowa drogi wojewódzkiej 921, tj. ulic Dworcowej, Niepodległości i Rybnickiej. Będziemy się tego domagać.

Inwestujemy w młodych

Mam świadomość, że większość mieszkańców sprawność samorządu ocenia po wykonanych inwestycjach. I słusznie. Sądzę jednak, że jesteśmy zgodni co do tego, że wszelkim naszym działaniom powinna towarzyszyć troska o przyszłość naszych dzieci i młodzieży. Młodzi knurowianie powinni mieć możliwie najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju, w tym jak najlepszą ofertę naukową, możliwość realizacji kulturalnej i uprawiania sportu. Inwestując w dzieci inwestujemy również w siebie.

Seniorzy i organizacje pozarządowe

Musimy także pamiętać o wzrastającej liczbie osób starszych. Bez wątpienia seniorzy to nasza wielka wartość. Ich doświadczenie, cierpliwość i mądrość życiowa powinny być dla nas wszystkich nauką i istotnym głosem przy opracowywaniu strategii dalszego rozwoju miasta. Codziennie wsłuchuję się w głosy mieszkańców i bardzo je sobie cenię. Z bezpośrednich rozmów z knurowianami wypłynął wniosek o budowę tężni solankowej a także placów zabaw i stref rekreacji.

Kapitałem naszego miasta są dobrze działające stowarzyszenia i organizacje. Bardzo aktywne są środowiska emerytów, działkowców, pszczelarzy, koła łowieckie i wędkarskie; bogatą ofertę mają stowarzyszenia sportowe i kulturalne. Wielką pracę wykonują ludzie zrzeszeni w Polskim Czerwonym Krzyżu. Nasi Honorowi Dawcy Krwi należą do najlepszych w kraju. Wiele osób zaangażowanych jest w niesienie pomocy potrzebującym i gotowych do dalszych poświęceń. Mamy dobrze wyszkolonych strażaków i ratowników wodnych, aktywnie działające grupy przy parafiach, a także świetnie zorganizowanych młodych wolontariuszy.

Nie sposób wszystkich wymienić, ale wszystkim, którzy angażują się w życie naszego miasta serdecznie dziękuję.

Drodzy Mieszkańcy

Wymieniłem tylko część przedsięwzięć, które wykonaliśmy lub które są w trakcie realizacji. Również tylko przykładowo wskazałem plany na następne lata, które chcielibyśmy zrealizować.

Funkcję prezydenta miasta pełnię z Waszej woli. To dla mnie ogromna satysfakcja, ale także wielka odpowiedzialność. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wymaga pracy wielu specjalistów, lecz zawsze jestem otwarty na głos każdego mieszkańca. W przyszłość patrzę z optymizmem. Obiecuję konsekwentnie realizować strategię rozwoju miasta i dostosowywać ją do zmieniających się warunków.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za okazaną pomoc, wiele dowodów życzliwości i poparcie. Gorąco zachęcam do zapoznania się z Programem Wyborczym KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA. Jest to plan na najbliższe lata, gwarantujący dalszy zrównoważony rozwój naszego miasta. My słowa dotrzymujemy. To łatwo sprawdzić.

Proszę wszystkich uprawnionych do głosowania i wzięcie udziału w wyborach. Pamiętajmy, że oddajemy swoje sprawy ludziom, którzy w naszym imieniu będą o nich decydować. 21 października każdy głos będzie miał znaczenie!

adam_rams_podpis_01

Konkrety dla Knurowa